Living Lab – Elävän elämän laboratorio muotoilun tutukimuksessa

Leena Muotio
FT, yliopettaja
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk

28.9.2023

Mitä Living Lab on?

Living Lab tarkoittaa käytännön toimintaa, jossa käyttäjä osallistuu ja jossa häntä osallistetaan tuotteiden, palveluiden ja teknologioiden tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin osana hänen omaa arkeaan.Living Labin ytimessä on juuri todellisissa arjen tilanteissa toimiminen vaikka kyseessä on tutkimusasettelu.

Living Lab -tutkimusasetelman rakentaminen muotoilun tutkimuksessa antaa hyvät mahdollisuudet luoda tuotteelle tai palvelulle luonnollinen kokeilukenttä, jossa muotoiluprosessia voidaan viedä eteenpäin todellisessa elämässä tapahtuvan testauksen kautta. Tällöin suunnittelun iteratiivinen luonne toteutuu luontevasti yhteistyössä tutkimukseen osallistuvien kanssa. Tärkeää on myös tiedostaa, että Living Lab on tutkimusstrategia tai -asetelma, joka pitää sisällään aina useita tutkimus- ja taustausmenetelmiä.

Living Lab -toiminnasta voidaan puhua, kun seuraavat kriteerit täyttyvät:

1. Toiminta on käyttäjälähtöistä eli käyttäjä osallistuu itse toimintaan alusta asti, eikä ole pelkkä kohde, jolle suunnitellaan.

2. Toiminta toteutuu avoimen innovaation periaatteella eli se on monialaista ja monitieteistä, ja siinä eri alojen edustajat tuovat oman osaamisensa muiden käyttöön. Ideoita jaetaan osallistujien kesken.

3. Toiminta tapahtuu ekosysteemisesti eli toimijat ovat riippuvaisia toisistaan ja kaikki toimijat ovat mukana (rahoittajatahot useimmiten pois lukien).

4. Toiminta tapahtuu tosielämän ympäristöissä eli toiminnassa tavoitellaan käyttäjän normaalia arkea.

Living Lab muodostuu verkostosta

Living Lab -ekosysteemin erityispiirre on se, että toimijat muodostavat toimijaverkoston, johon kuuluu

  1. Käyttäjiä, jotka testaavat tuotteita omassa arjessaan ja sitoutuvat kehittämistyöhön.
  2. Hyödyntäjiä, jotka haluavat kehittää tuotteitaan tai palveluitaan, esimerkiksi tilaajataho.
  3. Kehittäjiä, jotka tarjoavat menetelmiä (esim. ideointi, tutkimus) ja resurssejaan kehittämisprosessin eri vaiheissa.
  4. Mahdollistajia, jotka eivät yleensä osallistu aktiiviseen toimintaa, kuten rahoittajat.

Hyviä esimerkkejä Living Labin toiminnasta

Erityyppisistä Living Lab -tutkimuksista on olemassa paljon esimerkkejä niin erilaisten Living Labia toteuttavien toimijoiden nettisivuilla kuin Theseus -opinnäytetöiden verkkokirjastossa. Hyviä muotoilualan käytännön esimerkkejä Living Labin toimimisesta voit lukea teoksesta Kasarminmäki Living Lab, jossa avataan muotoilualan opettajien ja opiskelijoiden toimesta erityyppisiä elävän elämän suunnittelutilanteita. Julkaisun osoitteen löydät lähdeluettelosta.

Livin Lab -strategiaa on käytetty paljon erilaisten toimintaympäristöjen, kuten yhdyskuntasuunnittelussa.  Näistä runsaasti hyviä esimerkkejä tarjoaa Innokylän nettisivusto.

Hyvää luettavaa aiheesta:

Fagersröm, J. (toim.) 2014. Kasarminmäki Living Lab. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Nro 52. Kouvola: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Saatavissa: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/97176/Kyamk_A52.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Heikkanen, S. & Österberg, M. (toim.). 2012. Living Lab ammattikorkeakoulussa. Ammattikorkeakoulujen neloskierre -hanke. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Saatavissa: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/94662/Living_Lab.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Innokylä s.a. Saatavissa: https://innokyla.fi/fi