KIRJALLISUUS

Tärkein tutkimustieto löytyy tieteellisten lehtien – journalien – artikkeleista, joihon osaan pääset suoraan lukemaan linkin kautta (open-access) ja osa on maksumuurin takana. Tällöin voit yrittää lukea artikkelin kirjastosi kautta. Viimeinen keino on kaukolainapyyntö tai artkkelin ostaminen. Tärkeimmät muotoilun tieteelliset lehdet ovat:

Lehtiä on paljon muitakin. Lisää voit hakea vaikka Julkaisufoorumin (jufo) sivuilta, jossa lehdet on arvoitettu numerolla 0-3. Kolmonen on tietysti paras ja halutuin julkaisukanava, koska yliopistot saavat osan rahoituksestaan pisteytyksen kautta. Lehtien artikkeleita voit hakea myös Google Scholarin kautta.

Lue vaikka Anna Valtosen mainio 2020 artikkeli Approaching Change with and in Design, jossa hän pohtii muotoilun muutosta ja muutosta muotoilun kautta.

Viimeisin tutkimustieto ja -keskustelu löytyy muotoilututkimuksen konferenssipapereista. Konferenssipapereissa tutkijat esittelevät havaintojaan ja ideoitaan, jotka jatkossa kenties jalostuvat esitettäväksi edellä mainituissa journualeissa. Konferenssipaperit ovat käyneet läpi samanlaisen vertaisarvioinnin kuin tieteellisten lehtien artikkelit, mutta kynnys julkaisuun on helpompi. Alla konferenssien avoimia arkistoja:

Uusimmat kirjat

Alla esitellään muotoilututkimukseen liittyviä kirjoja, uusimmat ensiksi:

Tutkiva mielikuvitus

Ryynänen, S. & Rannikko, A. (toim.) 2021. Tutkiva mielikuvitus: luovat, osallituvat ja toiminnalliset tutkimusmenetelmät yhteiskuntatieteissä. Helsinki: Gaudeamus.

Muotoilun alan opinnäytetyötä, gradua tai väitöstutkimusta tekevää tai tutkimusmenetelmiä opettavaa saattaisi hyvinkin kiinnostaa tämä Itä-Suomen yliopistosta (enimmäkseen) tulevien kirjoittajien tekstit. On helppo kuvitella, miten kustakin esitellystä tutkimusmenetelmästä voisi tehdä muotoilullisen version. Kirjassa esitellään tutkimuksellisa lähestymistapoja: kaunokirjallisuus, autoetnografia (sic), visuaaliset menetelmät, eläytymismenetelmät, kirja tulevaisuudesta, osallistuva kartoitus, soveltava teatteri, muistelutyö ja kuljeskelu.

“Entä jos sulkisimme silmämme siltä, mitä on, ja alkaisimme kuvitella toiveidemme mukaisen maailman? Mitä jos lakkaisimme kysymästä, millainen maailma on, ja kysyisimme, millaisen maailman voimme rakentaa?” (Kenneth Gergen sanomaa lainattu sivulla 135).

Digital Research Methods in Fashion and Textile Studies

tutkimusmenetelmä

Sikarskie, A. 2020. Digital research methods in fashion and textile studies. London: Bloomsbury.

Löydä!

Haasio, A. 2020. Löydä. Helsinki: Avain.

Ari Haasion ytimekkäästi nimetty kirja opastaa tiedonhakuun internetin hakukoneista ja hakemistoista, muistiorganisaatioista (kirjastot, museot ym.), tilastoista ja kirjallisista lähteistä. Luku Googlen tarkennettusta hausta on tarpeellinen itse kullekin. Kirja on napakka tietopaketti!

Uudempaa muotoilututkimuksen kirjallisuutta

Eriksson, Yvonne 2021, Different perspectives in design thinking

Krukowski, Samantha 2021, T-Squared: theories and tactics in architecture and design

Martínez, Francisco 2021, Ethnographic experiments with artists, designers, and boundary objects: exhibitions as a research method

Vear, Craig 2021, The Routledge international handbook of practice-based research

Dutt, R.  2021, Radical product thinking: the new mindset for innovating smarter

Vanhempaa muotoilututkimuksen kirjallisuutta

RTD2017 (Research Through Design) konferenssin esitykset.

Stappers, P. & Giaccardi, E. 2017. Research through Design. Teoksessa A. Zahirovic, J. Lowgren, J. Carroll, M.Hassenzahl, T. Erickson, A. Blackwell & K. Overbeeke (toim.) The encyclopedia of human-Computer interaction (2nd Ed.). Interaction Design Foundation. https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed/research-through-design

Anttila, P. 1998. Tutkimisen taito ja tiedon hankinta. Helsinki: Akatiimi.

Crouch, C. & Pearce, J. 2012. Doing design research. London: Berg.

Findeli, A. 2016. The myth of design androgyne. Teoksessa G. Joost, K. Bredies, M. Christensen, F. Conradi & A. Unteidig (toim.) Design as research: positions, arguments, perspectives. Basel: Birkhäuser, 28-34.

Friedman, K. 2011. Theory construction in design research: criteria, approaches, and methods. Reprint. Alkuperäinen Design Studies 24 (2003) 507-522.

Gillham, B. 2000. Case study research methods. London: Continuum

Hakala, J. 2008. Uusi graduopas. Helsinki: Gaudeamus.

Hakala. J. 2017. Tulevan maisterin graduopas. Helsinki: Gaudeamus.

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2014. Tutkija kirjoita. Helsinki Tammi.

Hämäläinen, E., Kotro, A. & Arkko, M-T. 2015. Idea: johdatus filosofiaan 01. Helsinki: Tammi.

Joost, G., Bredies, K., Christensen, M., Conradi, F. & Unteidig, A. (eds.) Design as Research: positions, arguments, perspectives. Basel: Birkhäuser.

Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2017. Tiede ja teksti: tehoa ja taitoa tutkielman kirjittamiseen. Helsinki: Gaudeamus.


Koskinen, I., Zimmerman, J., Binder, T., Redstrom, J., Wensveen, S. 2011, Design Research Through Practice.

Design Research Through Practice: From the Lab, Field, and Showroom focuses on one type of contemporary design research known as constructive design research. It looks at three approaches to constructive design research: Lab, Field, and Showroom. The book shows how theory, research practice, and the social environment create commonalities between these approaches. It illustrates how one can successfully integrate design and research based on work carried out in industrial design and interaction design. The book begins with an overview of the rise of constructive design research, as well as constructive research programs and methodologies. It then describes the logic of studying design in the laboratory, design ethnography and field work, and the origins of the Showroom and its foundation on art and design rather than on science or the social sciences.

Krogh, P, & Koskinen, I. 2020, Drifting by Intention: four epistemic traditions from within constructive design research. Springer.

Constructive design research, is an exploratory endeavor building exemplars, arguments, and evidence. In this monograph, it is shown how acts of designing builds relevance and articulates knowledge in combination. Using design acts to build new knowledge, invite reframing of questions and new perceptions to build up. Respecting the emergence of new knowledge in the process invite change of cause and action. The authors’ term for this change is drifting; designers drift; and they drift intentionally, knowing what they do

Leonard, N. & Ambrose, G. 2012. Design Research: investigation for successful creative solutions. Basic Graphic Design 02. London: Bloomsbury.

Milton, A. & Rodgers, P. 2013. Research methods for product design: London: Laurence King.

Paavilainen, P. 2015. Psykologian tutkimustyöopas. Helsinki: Edita.

Plattner, H., Meinel, C. & Leifer, L. (eds.) 2016. Design Thinking Research: making design thinking foundational. Cham: Springer.

Raatikainen, P. 2005. Ihmistieteet – tiedettä vai tulkintaa. Teoksessa A. Meurman-Solin & I. Pyysiäinen (toim.) Ihmistieteet tänään. Helsinki: Gaudeamus, 39-61.

Rodgers, P. & Yee, J. (eds.) 2015/2018. The Routledge companion to design research. London: Routledge.

Sanders, E. 2016. Where are we going? An aspirational map. Teoksessa G. Joost, K. Bredies, M. Christensen, F. Conradi & A. Unteidig (toim.) Design as research: positions, arguments, perspectives. Basel: Birkhäuser, 17-21.

Seliger, M. & Hahn, Y. 2015. Thesis design: research meets practice in art and design master’s theses. Helsinki: Aalto ARTS Books.

Sennet, R. 2009. The craftsman. London: Penguin.

Valli, R. & Aaltola, J. (toim.) 2015. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1: metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus.

Valli, R. & Aaltola, J. (toim.) 2015. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2: näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-kustannus.

Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2004. Toiminnallisen opinnäytetyön ohjaajan käsikirja. Helsinki: Tammi.

Vilkka, H. 2015. Tutki ja kehitä. Jyväskylä: PS-kustannus.

Visocky O’Grady, J. & Visocky O’Grady, K. 2017. A designer’s research manual. Succeed in design by knowing your clients + understanding what they really need. Beverly: Rockport.

Williams, R. 2018. The non-designer’s presentation book: principles for effective presentation design. Peachpit Press. E-kirja: https://savonia.finna.fi/Record/aapeli.438775

vinkkejä esityksen tekoon!