Tutkimuskysymys syntyy tutkimusongelmasta

Leena Muotio

FT, yliopettaja

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk

16.5.2023

Tutkimus- tai kehittämisongelmasta tutkimuskysymyksiin

Muotoilualan opinnäytetyöt ovat lähes poikkeuksetta prosessiluonteisia muotoilutehtäviä. Näin ollen erityisesti muotoilun opinnäytteissä korostuu se yleisestikin tutkimukseen pätevä tosiasia, että tutkimus on prosessi, jonka ydinosa on tutkimusongelma. Erityisesti kvalitatiivisessa tutkimuksessa varaudutaan siihen, että tutkimus- tai kehittämisongelma voi muuttua tutkimuksen edetessä. Tutkimusongelma-sanan sijasta puhutaankin usein tutkimustehtävästä, jonka pohjalta muodostetaan tutkimuskysymykset. Tarkan tutkimusongelman tai tutkimustehtävän esittäminen on kuitenkin oleellista, sillä tutkimuskysymykset nousevat siitä. Tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi puolestaan valitaan parhaiten soveltuvat tutkimusmenetelmät. Ammattikorkeakoulukentällä puhutaan usein myös kehittämistehtävästä, kun halutaan korostaa opinnäytetyön kehittämiseen tähtäävää luonnetta.

Tutkimuskysymys rajaa tutkittavan asian ja auttaa pysymään aiheessa sekä estää sivupoluille joutumisen. On myös tärkeää sisäistää, että tutkimuskysymys saattaa elää ja muotoutua koko tutkimuksen ajan, joten siihen tulee palataan yhä uudestaan tutkimus- tai kehittämistehtävän eri vaiheissa.

Hyvin harvoin muotoilualan opinnäytetöissä pärjätään yhden päätutkimuskysymyksen varassa, sillä päätutkimuskysymys tarvitsee alatutkimuskysymyksiä, jotka tulee ratkaista, jotta voidaan vastata kattavasti päätutkimuskysymykseen. Artikkelin lopussa esitetään tästä esimerkkejä.

Tutkimuskysymysten muodostaminen ja tutkimuksen eteneminen tutkimusongelmaan vastaamisen näkökulmasta

1. VAIHE

Ensimmäisessä vaiheessa määritellään tutkittava asia ja asetetaan sen ydinongelma kysymysmuotoon, jota täsmennetään ja rajataan ajattelun ja prosessin edistyessä. Aloittelevan tutkijan on tärkeää huomata, että tutkimusongelman tulee syntyä muotoilutehtävästä ja sen tavoitteesta. Esimerkiksi tekijän ongelmat, kuten löytyykö materiaalia tai pystynkö ratkaisemaan tämän tehtävän, eivät ole tutkimusongelmia. Tutkimusongelmaa pohdittaessa tulee olla kriittinen ja kohdistaa kysymykset tarkasti ja hyvin rajaten. Mitä laajemmat ja yleisluontoisemmat kysymykset, sitä vaikeampaa on niihin vastaaminen.

Seuraavaksi on tärkeää selvittää, mitä tutkimuskohteesta juuri tutkimusongelman kannalta jo tiedetään. Aiempien aiheesta tehtyjen tutkimusten ja opinnäytteiden sekä muun relevantin kirjallisuuden lukeminen on tällöin oleellista.

Opinnäytetyössä on tärkeää myös perustella selkeästi, miksi juuri tämä ongelma on tutkimuksen arvoinen. Opinnäytetyön tarkoitus ja tutkimuksen tavoitteen määrittely kirjoitetaan auki selkeästi: Mihin tutkimuksella pyritään ja mitä seuraa tutkimusongelman ratkaisusta käytännössä ja eettisesti.

2. VAIHE

Toisessa vaiheessa suunnitellaan tutkimuksen konkreettinen toteutus ja kirjataan se selkeästi.

3. VAIHE

Kolmannessa vaiheessa kootaan tutkimusaineisto tutkimusmenetelmien avulla.

4. VAIHE

Neljännessä vaiheessa käsitellään ja analysoidaan aineisto tutkimusongelmaan vastaamiseksi.

5. VAIHE

Viidennessä vaiheessa – käytännössä kaikkien vaiheiden aikana – laaditaan raportti eli kirjoitetaan auki koko prosessi ja annetaan vastaus asetettuun ongelmaan.

Erittäin tärkeää on avata ensin tutkimusongelma ja muodostaa siitä tutkimuskysymykset, jotka kirjoitetaan selkään kysymysmuotoon opinnäytetyön tutkimusasetemaan, jossa ne esitellään ennen tutkimuskysymyksiä työn käsitekartta ja viitekehys. Tutkimusongelmaan palataan ja tutkimuskysymyksiin vastataan opinnäytetyön johtopäätös-luvussa. Lue tässä sanottua syventämään tämän sivuston artikkelit: ”Muotoilualan opinnäytetyön tutkimussuunnitelma” ja ”Muotoilualan opinnäytetyön tutkielma – mitä sen tulee sisältää”.

Esimerkkejä tutkimusongelmasta ja tutkimuskysymyksistä

Esimerkki 1. Tavoitteena on suunnitella tuote X aktiiviurheilijalle

PÄÄONGELMA

Miten sovittaa tuotteen X esteettiset ominaisuudet ja käytettävyys yhteen niin, että se palvelee käyttäjäänsä parhaalla mahdollisella tavalla?

ALAONGELMAT

  • Mitä vaatimuksia urheilulaji asettaa tuotteelle sen käytettävyyden kannalta?
  • Millainen on kaupoissa tällä hetkellä oleva vastaavien tuotteiden tarjonta?
  • Mitä lisäarvoa tuote X tarjoaa verrattuna olemassa oleviin vastaaviin tuotteisiin?

Esimerkki 2.

Miten saadaan kassa-alueesta ergonomian sääntöjä noudattava sekä ilmeeltään uudistunut ja vaikuttava?

–   Millainen on ergonominen, myyjän työtä helpottava kassa-alue?

–   Millä elementeillä saadaan uudistettu ilme sulautumaan nykyiseen konseptiin?

Ohessa on vinkkilista siitä, kuinka löytää tutkimusongelma, kun työn aihe on selvillä.

1. Hyvät yleistiedot

– kirjallisuuden lukeminen

– aikaisempien tutkimusten lukeminen

2. Mitä opinnäytetöitä on muissa koulutuksissa /muissa oppilaitoksissa?

3. Omien lähtökohtien pohtiminen (itsereflektointi)

– oma persoonallisuus

4. Keskustelut eri henkilöiden kanssa

– opettajat

– toiset opiskelijat

– ammatilliset verkostot

– muiden alojen ihmiset

5. Henkilökohtaiset kokemukset ja ammattikäytäntö

Lue myös:

Muotio, L. 2012. Muotoilualan opinnäytetyön tutkielma – mitä sen tulee sisältää. muotoilu. info. Saatavissa: https://www.muotoilu.info/index.php/tutkiva-muotoilu/amk-opinnaytetyo/muotoilualan-opinnaytetyon-tutkielma-mita-sen-tulee-sisaltaa/

 Muotio, L. 2021. Muotoilun opinnäytetyön tutkimussuunnitelma. muotoilu.info. Saatavissa: https://www.muotoilu.info/index.php/tutkiva-muotoilu/amk-opinnaytetyo/muotoilun-opinnaytetyon-tutkimussuunnitelma/