Tutkimuksen ja kehittämisen suhde

Leena Muotio

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

28.8.2023

Tässä artikkelissa tarkastellaan kehittämisen suhdetta tutkimukseen. Ammattikorkeakouluissa tehdään opinnäytetöinä pääasiassa erilaisia kehittämistehtäviä, joten tutkimustyön ja kehittämistyön keskinäistä suhdetta on hyvä tarkastella, jotta niiden välinen ero tulisi selväksi, ja myös siksi, että tutkimusmenetelmien eli metodien valinta helpottuisi. Artikkeli on tarkoitettu muotoilualan opinnäytetyötä tekeville, mutta se tarkastelee tutkimuksen ja kehittämisen suhdetta yleisellä tasolla. Tämän artikkelin lukemisen jälkeen on hyvä lukea tältä sivustolta artikkeli ”Tutkimusmenetelmien asettuminen muotoilualan kehittämisprosessiin”.

Perustutkimus

Perustutkimusta tehdään pääasiassa yliopistoissa, ja sen pohjalle rakentuu muu tutkimus. Tieteellinen ja teoreettinen kiinnostus virittää tutkimustarpeen perustutkimuksen parissa, eikä näin saavutettava tieto välttämättä ole sellaisenaan käytäntöön sovellettavaa. Perustutkimus tutkii ilmiöitä usein teoretisoivalla tasolla, jotta saavutetaan tarpeeksi yleistettäviä tutkimustuloksia.

Soveltava tutkimus

Ammattikorkeakouluissa ja soveltaviin tieteisiin keskittyneissä yliopistoissa, kuten Aalto-yliopistossa, tehdään soveltavaa tutkimusta. Tällöin tieteellinen ja teoreettinen kiinnostus nousee käytännöstä. Tutkimuksen tuottamalla tiedolla on näin olleen käytäntöyhteys, jolloin puhutaan kehittämistiedosta. Soveltavan tutkimuksen parissa ilmiö jäsennetään kontekstualisesti eli ilmiötä edeltävään laajempaan asiayhteyteen liittäen.

Tutkimuksellinen kehittäminen

Tutkimuksellisen kehittämisen tarkoituksena on selvittää tutkimuksellisesti kehittämistoiminnan ehdot ja lähtökohdat. Kehittämistieto on tällöin käytäntölähtöistä ja teoreettisesti perusteltua. Tutkimuksellista kehittämistyötä tehtäessä kehitetään Ilmiötä koskevia käytäntöjä. Ammattikorkeakouluissa tehdään tutkimuksellista kehittämistyötä sekä amk- että yamk-tasolla, mutta yleisemmin yamk-opinnäytteet keskittyvät tutkimukselliseen kehittämiseen.

Kehittäminen

Kehittämistyön lähtökohtana on jäsentää toimintakäytänteitä ja tuottaa niistä tietoa tai jaettua ymmärrystä – eli muuttaa ja kokeilla. Tieto tai sovellukset ovat käytännöllisesti perusteltuja, jolloin tieto tuottaa käytänteitä. Kehittämistyö parantaa arkea ja sen sujuvuutta. Muotoilualan opinnäytetyöt ovat useimmiten kehittämistöitä.

Amk-opinnäytteen suhde tutkimukseen ja kehittämisen

Tutkimus kehitettävästä ilmiöstä

Kun tehdään tutkimusta kehitettävästä ilmiöstä, tuotetaan tietoa, joka voi olla kehittämisen kannalta kiinnostavaa. Mahdolliset kehittämistoimet jäävät tutkimuksen ulkopuolelle työelämään tai hankkeeseen.

Kehittämistietoa tuottava tutkimus

Kehittämistietoa tuottava tutkimus taas tuottaa kehitettävästä ilmiöstä tietoa, jonka perusteella kehittämistyö voidaan aloittaa tai sitä voidaan jatkaa. Tällöin tuotetaan kehittämistä suuntaavia ideoita tai kehittämisohjelma.

Tutkimuksellinen kehittäminen

Tutkimuksellinen kehittäminen Jäsentää kokonaisuutena kehittämistoiminnan ja tutkimuksen välisen suhteen. Tällöin kehittämisprosessissa on selkeä tutkimuksellinen jäsennys ja lisäarvo.

Kehittäminen

Kehittäminen painottuu käytäntöjä muuttavaan ja muutosta edistävään toimintaan, jossa tutkimus on korkeintaan taustatekijä tai arvioinnin osa. Kehittäminen voi olla luonteeltaan kokeilevaa.

Mieti oman opinnäytetyösi kohdalla, millainen siinä on tutkimuksen ja kehittämisen suhde.