Tavoite, aihe, rahoitus ja tekijänoikeudet

MUOTOILUALAN OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET, AIHEEN VALINTA, RAHOITUS JA TEKIJÄNOIKEUDET

Leena Muotio

FT, yliopettaja

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – XAMK

27.9.2021

MIHIN OPINNÄYTETYÖ TÄHTÄÄ?

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää kykyä havaita ja ratkaista itsenäisesti, tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti ammattitehtävissä esiin tulevia ongelmia. Opiskelija osoittaa opinnäytetyössä hallitsevansa ja pystyvänsä soveltamaan ammattialalla tarvittavaa taitotietoa.

Opiskelijan tulee pystyä aiheen problematisointiin, kriittiseen tiedonhankintaan ja tutkivaan otteeseen aiheeseensa soveltuvin menetelmin. Opinnäytetyössä tulee osoittaa ammatillista kypsyyttä ja tutkimusetiikan ymmärrystä lähteiden käytössä.

Lisäksi tavoitteena on kehittää kykyä välittää tietoa omasta työstä erilaisia esitystapoja käyttäen. Valmistamillaan tuotteilla, havaintomateriaalilla, piirustuksilla, kokeiluilla ja kirjallisilla raporteilla sekä suullisilla esityksillä opiskelija osoittaa opiskeltavan ammattialan tietotaitoa ja kykyä kehittää ammattialaansa. Opinnäytetyössä opiskelija soveltaa oppimiaan teoriatietoja käytäntöön, todellisten ongelmien ratkaisuun, mikä helpottaa siirtymistä ammattikorkeakoulusta työelämään.

 

AIHEEN VALINTA

Opiskelija hankkii aiheen itse neuvotellen siitä ohjaajansa kanssa. Aiheen löytymistä auttaa tutustuminen aikaisempina vuosina tehtyihin opinnäytetöihin, joita löytyy hyvin Theseus-verkkokirjastosta. Aihetta on hyvä alkaa miettiä jo opintojen alkuvaiheessa. Työn aiheen tulee pääsääntöisesti liittyä läheisesti opiskelijan omaan ammattialueeseen ja suuntautumisopintoihin. Suositeltavaa on, että valittu aihe on käytännönläheinen, jotta tulokset olisivat helposti hyödynnettäviä ja tuotteistettavia. Opinnäytetyö voidaan tehdä myös parityönä ja se voi olla monialainen koulutusalojen yhteinen projekti.

Opiskelija itse ehdottaa yhteistyöyritystä, jolle hän aikoo opinnäytteensä tehdä. Opinnäyte on mahdollista tehdä myös ammattikorkeakoulun projektiin tai hankkeeseen. Kaikkien opinnäytetöiden tulee olla hankkeistettuja ja opinnäytetyöstä tehdään kirjallinen sopimus toimeksiantajan kanssa. Työn on kuitenkin pysyttävä opiskelijan itsenäisenä opinnäytteenä ja yhteistyökumppanin tai tilaajan mukanaan tuomat rajoitukset ja vaikutukset on pystyttävä dokumentoimaan. Työkokonaisuus edellyttää tekijältään vastuullista omakohtaista työskentelyä, mutta myös yhteistyökykyä ja suunnitelmallista projektityöskentelyä eri tahojen kanssa.

Hyvä opinnäytetyön aihe on ajankohtainen ja kiinnostava. Se on ammattialan ja työn toimeksiantajan tai opiskelijan oman kehitysprosessin kannalta hyödyllinen, taloudellisesti kiinnostava ja luo hyödyllisiä yhteyksiä työelämään. Parhaimmillaan opinnäytetyöt ovat todellisten työelämän tehtävien ratkaisuprosesseja tai ammattikorkeakoulun omia tutkimus- ja kehittämistehtäviä. Aihe tiivistyy työn nimessä, joka tulee harkita työn sisältöä mahdollisimman hyvin kuvaavaksi.

Opinnäytetyön edistämiseksi ammattikorkeakoulussa järjestetään aiheen valintaan, suunnittelun etenemiseen ja välitarkastukseen liittyviä seminaareja ennen varsinaista opinnäytetyön esittelyseminaaria. Lue tarkoin oman ammattikorkeakoulusi ohjeet ja aikataulu.

RAHOITUS

Opinnäytetyö voidaan rahoittaa monella tavalla. Rahoittajana voi olla ulkopuolinen tilaaja (yritys, yhteisö jne.), opiskelija itse tai joissain tapauksissa ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakoulu voi rahoittaa opinnäytetyön esimerkiksi silloin, kun opiskelija pyydetään mukaan johonkin ammattikorkeakoulun laajempaan suunnittelu-, tutkimus- ja/tai kehittämisprojektiin. Osarahoitusta voi hakea myös erilaisista apurahastoista. Apurahojen hakumahdollisuuksia voi tiedustella ohjaavilta opettajilta, opinnäytetyökoordinaattoreilta sekä opintotoimistoista.

 

OMISTUS- JA TEKIJÄNOIKEUDET

Opinnäytetöihin sovelletaan tekijänoikeuksista ja teollisoikeuksista voimassa olevia säännöksiä.

Opinnäytetyöhön liittyvistä tekijänoikeuksista on sovittava ohjaavien tahojen kanssa työtä aloitettaessa. Opinnäytetyön tekijällä on aina moraalinen oikeus työhönsä. Se tarkoittaa valtaa tulla mainituksi teoksen tekijänä sekä muun muassa oikeutta valvoa, miten sivullinen hänen oikeuksiaan käyttää. 

Yleensä myös taloudelliset käyttöoikeudet ovat alkuperäisen teoksen tekijällä. Taloudellisilla oikeuksilla tarkoitetaan oikeutta määrätä opinnäytetyön valmistamisesta ja näytteille asettamisesta. Korkeakoulun ulkopuolisen tahon tilauksesta tehtävien opinnäytetöiden osien luovutuksesta sovitaan tilaajan ja korkeakoulun välisellä sopimuksella. Tekijänoikeuskysymyksistä tilaaja sopii opiskelijan kanssa.

Ammattikorkeakoululla on oikeus käyttää opinnäytetyötä korkeakoulun opetus-, tutkimus-, tiedotus- ja näyttelytoiminnassa. Opinnäytetyöt arkistoidaan sähköisesti kunkin korkeakoulun järjestelmään ja opiskelija voi tallentaa opinnäytteensä Theseus-verkkokirjastoon. Mikäli opinnäytetyö aiotaan julkaista ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa, tehdään siitä kustannussopimus kussakin tapauksessa erikseen.

Tuotteen mallille eli tavaran ulkomuodon tai koristeen esikuvalle voi mallioikeuslain mukaan saada mallioikeuden rekisteröimällä sen. Mikäli opiskelija haluaa mallioikeuden, rekisteröintiä on haettava ennen lopputyön julkistamista. Mallioikeutta ei voi hakea teoksen julkistamisen jälkeen.