Opinnäytetyön yleiset kriteerit ja painotus

MUOTOILUALAN AMK-OPINNÄYTETYÖN YLEISET KRITEERIT JA PAINOTUS

Leena Muotio

FT, yliopettaja

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – XAMK

24.9.2021

Tässä tekstissä kerrotaan yleisesti siitä, millainen on muotoilualan ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö. Oppilaitosten omat ohjeistukset ovat aina ensisijaisia ja niitä tulee noudattaa tarkasti.

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö on korkeakoulututkintoa varten suoritettava opinnäyte, joka osoittaa opiskelijan ammatillista valmiutta. Jokaisen opinnäytetyön on pidettävä sisällään oman ammattialan tietämystä ja aihetta on käsiteltävä analyyttisesti. Muotoilualan opinnäytetyö voi olla painottunut produktiivisesti (tuote- tai palvelusuunnittelu- tai tuotekehitysprosessi), tutkimuksellisesti (laaja, syvällinen tutkimusote) tai joissakin tapauksissa taiteellisesti (taiteellinen työ). Ammattikorkeakouluissa suositaan ensisijaisesti produktiivisesti painottuneita töitä, joihin kyseinen koulutus antaa parhaat valmiudet. Tutkimuksellisesti ja taiteellisesti painottuneen työn tekemiseen luvan antaminen harkitaan erityisen tarkkaan, ja opiskelijalla tulee olla näyttöä opiskeluajaltaan tutkimuksellisista tai taiteellisista erityisvalmiuksista. Kirjallisen dokumentoinnin tyyli ja jäsentely laaditaan kulloisenkin painotuksen mukaan. Ammattikorkeakoulu edellyttää työn hankkeistamista eli tekemistä yrityksille tai yhteisöille. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä, mikä vastaa noin kolmen kuukauden täysipäiväistä työpanosta. Opinnäytetyöprosessi ajoittuu kokonaisuudessaan kuitenkin pidemmälle aikavälille. Opiskelijan on kirjoitettava lisäksi kypsyysnäyte, kun opinnäytetyö on hyväksytty.

MUOTOILUALAN TYÖN LUONNE ELI PAINOTUS

Produktiivinen opinnäytetyö

Tyypilliseen produktiiviseen opinnäytetyöhön sisältyy produktio-osa, joka voi olla yritykselle laadittava suunnitelma tai ohje, projekti, tapahtuman järjestäminen, palvelu, tuote, malli, mallisto, työselitys, muoto-, materiaali- tai menetelmäkokeilu tai muu sellainen. Produktio-osaan sisältyy yleensä myös portfolio: luonnokset, moodboardit, esityskuvat, valokuvat, piirustukset, osamallit, analysoidut kappaleet eli prosessin ja tuotteen dokumentointi sekä työskentelyn aikana että valmiina työkokonaisuutena.

Produktiivisen opinnäytetyön tutkielmassa opiskelija osoittaa tuntevansa alansa kirjallisuutta jahallitsevansa oman ammattialansa tutkimus- ja kehittämismenetelmiäsekä selkeän kirjallisen ilmaisun. Opinnäytetyön alkupuolella esitetään kaiken tyyppisissä opinnäytetöissä tutkimusasetelma (tutkimuksen lähtökohdat), joka sisältää tutkimusongelman, opinnäytetyön käsitekartan, viitekehyksen, tutkimuskysymykset (jotka syntyvät tutkimusongelman ja viitekehyksen pohjalta) ja tutkimusmenetelmien esittelyn. Tämä järjestys on johdonmukainen. Tutkimusmenetelmien avulla vastataan tutkimuskysymyksiin ja ratkaistaan tutkimusongelma. Myös aiemmat tutkimukset aiheesta esitellään työn alkupuolella.

Tutkielman alussa esitetään tiivistelmä suomeksi ja toisella kotimaisella tai englannin kielellä. Eri anomuksesta ja perustellusta syystä kieli voi olla joku muu. Noudata tässä oppilaitoksesi ohjeistusta. Opinnäytetyöpressiin kuuluu kaiken tyyppisten töiden kohdalla myös työn esittely seminaaritilaisuudessa sekä opponenttina toimiminen, samoin kuin kypsyysnäytteen kirjoittaminen.

Työn loppuun tulee oma lukunsa tutkimuksen tai prosessin luotettavuuden arvioinnista, johtopäätökset ja pohdinta. Tämä järjestys on johdonmukainen. Johtopäätöksissä vastataan tutkimuskysymyksiin mahdollisimman kattavasti. Myös ratkaisematta jääneet ongelmat nostetaan esiin reflektoivasti.

Tutkimuksellinen opinnäytetyö  

Tyypillinen tutkimuksellinen opinnäytetyö sisältää neljä pääelementtiä: 1) aihe/tutkimuskohde, 2) tutkimusongelma(t), 3) käytetyt menetelmät ja 4) aineiston erittely analysointi sekä loppuyhteenveto/tulokset.

Tämä tarkoittaa seuraavia vaiheittaisia toimenpiteitä:

  • Tutkimusongelman selkeä rajaus ja hypoteesien asettaminen.
  • Teoreettisen taustan ja kontekstin hahmottaminen.
  • Pääongelmien selkeä erottaminen sivuongelmista.
  • Aiemman tutkimuksen tuntemus ja sen esittely.
  • Lähestymistavan valinta ja sen mielekäs soveltaminen tutkimusaiheeseen ja/tai kerättyyn aineistoon.
  • Kerätyn aineiston/teoreettisen ongelmapiirin yksityiskohtainen käsittely, jossa keskeistä on väittämien perustelu, aineiston jäsentely ja argumentoinnin taito.
  • Viitetekniikan hallinta ja lähdeluettelo.
  • Tutkimustulosten systemaattinen esittäminen, josta käy ilmi saavutettiinko asetetut hypoteesit/tavoitteet vai ei.

Taiteellispainotteinen opinnäytetyö

Taiteellispainotteisissa töissä arviointi kohdentuu tekijän kykyyn toimia valitsemallaan muotoilun alueella tai laajemmin soveltavan taiteen kentällä. Taiteellisesta prosessista kertovan tutkielman arvioinnissa huomioidaan tekijän kyky perustella valintojaan ja esittää motivoituja näkökulmia taidemuotonsa sisällä. Taiteelliseen työskentelyyn suuntautuneen opinnäytetyön lähtökohtana on tekijän tarve käsitellä jotakin ongelmaa taiteen keinoin. Tämä ongelma olisi pyrittävä asettamaan niin, että se on merkityksellinen yhtäältä oman ammattialueen ja toisaalta kyseisen taiteenlajin kannalta.

Tyypilliseen taiteellispainotteiseen opinnäytetyöhön sisältyy produktio-osa: teos tai teoskokonaisuus, joka esitellään näyttelyn, näytöksen tai muun esityksen muodossa. Kuten produktiivisen opinnäytetyönkin kohdalla, myös taiteellispainotteiseen työhön kuuluu kirjallinen tutkielma, jossa opiskelija osoittaa tuntevansa alansa kirjallisuutta jahallitsevansa omanammattialansa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä,sekä selkeän kirjallisen ilmaisun. Taiteellispainotteisessa työssä esitetään myös portfolio, jonka sisältö on saman tyyppinen kuin produktiivisessa työssä. Myös dokumentointiosan tiivistelmä esitetään suomeksi ja toisella kotimaisella tai englannin kielellä. Taiteellispainotteiseen työhön kuuluu opinnäytetyön seminaariesityksen lisäksi taiteellisesta työstä järjestetty näyttely tai näytös julkisessa tilassa.